ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти

Міжгірської районної

державної адміністрації

І.Ю.Субота

___________2015 р.

СТАТУТ

Негровецького навчально-виховного комплексу

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені Василя Росохи Міжгірської районної ради Закарпатської області

(нова редакція)

2015 рік

Даний статут є новою редакцією статуту Негровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської області, зареєстрованого державним реєстратором апарату Міжгірської районної державної адміністрації від 26.02.2005 року номер запису 13141050001000100.

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до рішення ХІ сесії Міжгірської районної ради Закарпатської області VI скликання від 09.06 2015 року № 377 «Про присвоєння Негровецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та реорганізацію навчального закладу» Негровецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської області змінила своє повне найменування на Негровецький навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені Василя Росохи Міжгірської районної ради Закарпатської області (надалі по тексту – НВК), скорочене найменування на Негровецький НВК І-ІІІ ст. ім.В.Росохи.

1.2. Місцезнаходження: 90042, с.Негровець, б/н, Міжгірський район, Закарпатська область.

1.3. НВК є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний код.

1.4. Засновником НВК є Міжгірська районна рада Закарпатської області.

1.5. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти.

1.6. Головними завданнями НВК є:

· забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну середню освіту;

· забезпечення реалізації права громадян на дошкільну освіту;

· виховання громадянина України;

· виховання в учнів і вихованців шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови; національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів і вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

· розвиток особистості учня, вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· реалізація права учнів та вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 та іншими чинними нормативно - правовими актами, власним Статутом.

1.8. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Структура НВК:

· Дошкільний підрозділ може мати групи з денним режимом перебування дітей, короткотривалим (до 4 годин утримання), прогулянкові, санаторні. Групи можуть комплектуватися в залежності від потреб батьків та можливостей закладу.

· І ступінь – початкова школа (1-4 класи);

· ІІ ступінь – основна школа (5-9 класи);

· ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи).

У НВК визначена українська мова навчання, профіль навчання – відповідно потреб учнів та стану матеріальної бази за погодженням з відповідним органом управління освітою (засновником).

1.11. НВКмає право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

· визначати варіативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

· бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

· здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

· об’єднувати на підставі соціальних угод свою діяльність з діяльністю інших установ і організацій;

· встановлювати доплати за суміщення професій, розширення зон обслуговування чи збільшення обсягу виконаних робіт.

1.12. У НВК створюються та функціонують методичні об'єднання вчителів (перелік їх може змінюватися відповідно до потреб НВК):

· початкових класів і вихователів дошкільного підрозділу;

· гуманітарного циклу;

· природничо-математичного циклу;

· класних керівників;

· творчі групи;

· методична комісія з допризовної підготовки юнаків, основ медичних знань, фізичної культури.

1.13. Медичне обслуговування учнів та вихованців, відповідні умови для його організації забезпечуються Міжгірською районною радою Закарпатської області і здійснюються амбулаторією загальної практики сімейної медицини с. Негровець Міжгірського району Закарпатської області.

1.14. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку. План роботи погоджується педагогічною радою та затверджується радою НВК.

2.2. Основним документом, що регулює навчальний процес є робочий
навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план НВК погоджується педагогічною радою і затверджується відповідним органом управління освітою (засновником). Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі здійснюється відповідно до програм виховання та навчання дітей дошкільного віку, згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. НВК здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання: 1-11 класи. Можуть створюватися інклюзивні класи для дітей з особливими потребами.

2.5. Зарахування учнів, вихованців до НВК здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу та дошкільнят). У разі потреби учень, вихованець може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. Прийом учнів та вихованців до всіх класів та груп НВК здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, вихованці, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до НВК за наявності вільних місць у відповідному класі, групі.

Прийом дітей до дошкільного підрозділу здійснюється протягом року за наявності вільних місць. Для зарахування дитини до дошкільної групи необхідно подати такі документи:

§ заяву батьків;

§ медичну довідку про стан здоров’я дитини;

§ медичну картку дитини.

Групи комплектуються відповідно до заяв батьків.

За дитиною зберігається місце в дошкільних групах у разі її хвороби, карантину, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період. З урахуванням місцевих умов засновник може вносити необхідні зміни в установлений порядок зберігання за дитиною місця в дошкільних групах. Відрахування дітей з дошкільних груп може здійснюватися на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків, коли дитина не відвідує заклад без поважних причин, в разі не внесення ними коштів за утримання дитини після встановленого терміну – до 20 числа поточного місяця. Термін письмового повідомлення батьків про відрахування дитини – 2 тижні.

У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів

встановлюються НВК в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації. Навчальний рік поділяється на семестри. Навчання у НВК здійснюється в одну (першу) зміну за п’ятидениим робочим тижнем. Дошкільний підрозділ працює з 7.00 до 17.30. Термін роботи, режим роботи може змінюватись за потребою та бажанням батьків.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. За погодженням з відповідним органом управління освітою (засновником) з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.9. Тривалість уроків у закладі освіти становить:

· у перших класах – 35 хвилин,

· у других – четвертих класах – 40 хвилин,

· у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освіти (засновником) та Свалявським міжрайонним управлінням Головного управління держсанепідслужби у Закарпатській області. Для дошкільних груп встановлений свій режим роботи.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою НВК і затверджується директором. Тижневий режим роботи НВК затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів (вихованців) та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно- гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12. У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика досягнень учнів у навчанні; у другому: І семестр – вербальне оцінювання, ІІ семестр – оцінювання за 12-ти бальною системою.

У документі про освіту (табель успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.14. Порядок переведення і випуск учнів НВК визначається чинною Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

2.15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.16. Учням, які закінчили певний ступінь НВК, видається
відповідний документ про освіту:

· по закінченні початкової школи – табель успішності,

· по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

· по закінченні НВК – атестат про повну загальну середню освіту.

2.18 За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і
матеріального заохочення: похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», срібна медаль «За досягнення у навчанні» та золота медаль «За високі досягнення у навчанні», а також грошові винагороди в межах коштів, передбачених на ці цілі.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є:

· учні та вихованці;

· керівники;

· педагогічні працівники;

· практичні психологи, бібліотекарі;

· інші спеціалісти;

· батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні та вихованці мають право:

· на отримання дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти в межах вимог Державних стандартів;

· на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

· на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - виховною та лікувально-оздоровчою базою НВК; на доступ до інформації з усіх галузей знань;

· брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

· брати участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

· брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

· брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

· на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують честь, гідність;

· на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

· дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

· бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

· дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

· брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

· дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяють виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників здійснюється відповідним органом управління освіти (засновником) за поданням керівника НВК.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

· захист професійної честі, гідності;

· самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

· участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

· проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

· виявлення педагогічної ініціативи;

· позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

· участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

· підвищення кваліфікації, перепідготовку;

· отримання пенсій, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

· на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

· сприяти зростанню іміджу НВК;

· настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

· готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

· захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

· виконувати накази і розпорядження керівника НВК, органів управління освітою;

· брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатись до органів управління освітою, керівника НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

· на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

· забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

· постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної та рідної мов, повагу до культури, виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у навчальному закладі, керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

· сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;

· проводити консультації для педагогічних працівників;

· брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

· дотримуватися Статуту НВК;

· виконувати накази та розпорядження керівника НВК, рішення органів громадського самоврядування;

· захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

· пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління НВК

4.1. Управління НВК здійснюється відповідним органом управління освітою (засновником).

Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор НВК призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освіти.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій працівників закладу:

· працівників НВК – зборами трудового колективу;

· учнів НВК другого-третього ступеня – класними зборами;

· батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради НВК, делегати зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник.

Загальні збори:

· обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

· заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

· розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;

· затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;

· приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада НВК.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

· об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

· розширення колегіальних форм управління НВК;

· підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

· визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

· формування навичок здорового способу життя;

· створення належного педагогічного клімату в НВК;

· сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

· підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

· підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

· ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

· стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

· зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II — Ш ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами НВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

4.3.5. Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада НВК:

· організовує виконання рішень загальних зборів;

· вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

· затверджує режим роботи НВК;

· сприяє формуванню мережі класів НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників НВК золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

· разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

· погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

· виносить на розгляд педагогічної ради пропозицій щодо поліпшення організації позакласних та позашкільної роботи з учнями; виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

· виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освіти (засновником) пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

· розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

· розглядає питання родинного виховання;

· бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

· сприяє педагогічній освіті батьків;

· сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

· розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

· розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;

· вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При НВК за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5 Метою діяльності піклувальної радиє забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1 Основними завданнями піклувальної ради є:

· сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

· співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у НВК;

· зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази НВК;

· організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

· вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

· запобігання дитячій бездоглядності;

· сприяння працевлаштуванню випускників НВК;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

· всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та НВК;

4.5.2 Піклувальна рада формується у складі осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють нагромадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника НВК.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.5.3 Піклувальна рада діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· самоврядування;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу НВК, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4 Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

· скликає і координує роботу піклувальної ради;

· готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

· визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

· представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5 Піклувальна рада має право:

· вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника НВК, загальних зборах пропозиції щодо: матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;

· залучати додаткові джерела фінансування НВК;

· вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК;

· стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

· брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

· створювати комісії та ініціативні групи, до складу яких можуть входити представники громадськості педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6 . Директор НВК:

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

· відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);

· здійснює контроль за проходженням працівниками у установлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

· розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

· за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників НВК;

· створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

· несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі
законодавства директором НВК, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується відповідним органом управління освіти (засновником). Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі змін кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8 . У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

4.9 . Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;

· переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.

4.10 Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до
потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10.1 . У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1.Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі НВК.

5.2. Майно НВК належить йому на правах оперативного управління; відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту НВК та укладених ним угод.

5.3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством; збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної; обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Згідно рішення Негровецької сільської ради від 20 серпня 1995 року № 5 НВК має земельну ділянку в розмірі 2,4065 га, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.7. НВК має право з дозволу засновника або відповідного органу управління освіти здавати в оренду належні йому споруди, устаткування, інші матеріальні цінності. А також списувати їх з балансу в установленому порядку. Оренда приміщень НВК допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників, за погодженням з засновником.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1.Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису НВК є:

· кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

· кошти фізичних, юридичних осіб;

· кошти, отримані за надання платних послуг;

· благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У НВК створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку НВК в районному відділенні Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується начальником відповідного органу управління освіти.

Облік використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється НВК згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради НВК, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює відповідний орган управління освіти.

6.4. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням засновника НВК бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відповідного органу управління освіти.

6.6. Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю.

8.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Міжгірська районна рада Закарпатськоїї області, Департамент науки і освіти Закарпатської обласної державної адміністрації, відділ освіти Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, що проводиться не раніше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально- виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводиться його засновником відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація.

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає Міжгірська районна рада Закарпатської області.

9.1.1. Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

9.1.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Міжгірською районною радою Закарпатської області, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

Зчасу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК .

9.1.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Міжгірській районній раді Закарпатської області.

9.2. У випадку реорганізації права та зобов'язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.3. НВК вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.

ЗМІСТ

І.Загальні положення___________________________________________2

ІІ.Організація навчально-виховного процесу________________________4

ІІІ.Учасники навчально-виховного процесу_________________________7

IV.Управління закладом_________________________________________11

V.Матеріально-технічна база___________________________________18

VI.Фінансово-господарська діяльність____________________________19

VII.Міжнародне спіробітництво_________________________________20

VIII.Контроль за діяльністю____________________________________ 20

IX.Реорганізація або ліквідація___________________________________20

Кiлькiсть переглядiв: 279

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.